<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/> <meta name="description" content="description"/> <meta name="keywords" content="keywords"/> <meta name="author" content="author"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="default.css" media="screen"/> <title>Stadgar Fr Svensk-Filippinska Ntverket</title> </head> <!-- default margin = default layout --> <body> <div class="container"> <div class="header"> <img src="img/Svensk-Filippinsk_logo.jpg"> </div> <div class="stripes"><span></span></div> <div class="nav"> <a href="swedish.html">Startsida</a> <a href="medlem.html">Information</a> <a href="produkter.html">Produkter</a> <a href="projekt.html">Projekt</a> <a href="fotoalbums.html">Fotoalbum</a> <a href="kontakt.html">Om oss</a> <a href="english.html"><img src="img/english_button.png" alt="In English" title="in English"/></a> <a href="tagalog.html"><img src="img/Philippines_button.png" alt="sa Tagalog" title="Sa Tagalog"/></a> <div class="clearer"><span></span></div> </div> <div class="stripes"><span></span></div> <div class="main"> <div class="left"> <div class="content"> <h1>STADGAR<br> Fr Svensk-Filippinska Ntverket</h1> <h3> 1. ndaml och Syfte.</h3> <p>Svensk-Filippinska Ntverket r en politiskt och religist obunden ideell frening med ndaml att informera och sprida information som frmjar kontakter/utbyten mellan Sverige och Filippinerna.<br> Vidare s skall freningen anordna och/eller samverka vid aktiviteter fr spridande, bevarande och utveckling av filippinsk kultur. <ul> <li>Freningen skall tillvarata medlemmarnas intressen vid frhandlingar i renden som rr freningens verksamhetsomrde/-n.</li> <li>Freningen kan ven p enskild medlems begran, driva sdan frga som har allmnt intresse fr freningens vriga medlemmar.</li> <li>Freningen skall verka fr utbildning och information av och emellan medlemmarna i frgor av gemensamt intresse.</li> <li>Vid eventuella finansiella verskott efter freningens aktiviteter rligen s skall det som inte avstts fr framtida aktiviteter g till sdan vlgrenhet i Filippinerna som skapar bildning och/eller boende fr mindre bemedlade barn (t.ex. SOS-barnbyar, skolmaterial fr barn till fattiga eller egna projekt fr barn.)</li> </ul></p> <h3> 2. Ort.</h3> <p>Styrelsen skall ha sitt huvudste i Stockholm eller den stad som majoriteten av styrelsemedlemmarna r bofasta i eller vid.</p> <h3> 3. Medlemskap och rstrtt.</h3> <p> <ul> <li>Medlemskap i freningen r ppet fr enskild person, familj, fretag, organisation eller myndighet som vill stdja och verka fr freningens ndaml.</li> <li>Medlemskap berttigar, under frutsttning att rsavgift erlagts under det rkenskapsr som rsstmman redovisar, till en (1) rst vid ordinarie freningsstmma. I vrigt gller fr rstrtt att rsavgift skall vara erlagd senast tre (3) mnader fre freningsstmma och d gller rstrtten endast frn punkten efter att ansvarsfrihet beviljats.</li> <li>Har medlem erlagt rsavgift mindre n tre (3) mnader fre freningsstmma ger han rtt att deltaga i frhandlingarna men ej utva rstrtt.</li> <li>Rstrtt vid andra medlemsmten tillkommer medlem som senast tre (3) mnader fre mtet erlagt rsavgift. vriga medlemmar har rtt att deltaga i frhandlingarna men ej rsta.</li> <li>Medlem ger rtt att, vid ordinarie freningsstmma och medlemsmte, genom skriftlig fullmakt fretrda hgst tre (3) andra rstberttigade medlemmar. Fullmakten skall, fr att vara giltig, senast fre mtet verlmnas till freningens ordfrande.</li> <li>Personer som p srskilt stt frmjat freningens syften kan av styrelsen utnmnas till hedersmedlemmar.</li> </ul> Enskilt medlemskap = en (1) rst<br> Familjemedlemskap = en (1) rst<br> Support medlem och 10 - 15 r erhller medlemskap till reducerad avgift (50%) = ingen rstrtt<br> Hedersmedlem = ingen rstrtt.</p> <h3> 4. Uteslutning av medlem.</h3> <p>Verkar medlem i strid med freningens ndaml, agerar till uppenbar skada fr freningen eller erhller ett straff av myndighet som strider mot vrderingar inom freningen eller kan hmma arbetet i freningen har styrelsen rtt, att med omedelbar verkan, utesluta medlemmen.</p> <blockquote><p>Utesluten medlem ger ingen rtt till terbetalning av medlemsavgift.</p></blockquote> <h3> 5. Uppsgning av medlemskap.</h3> <p>Medlem som nskar uttrde ur freningen skall meddela detta skriftligt till styrelsen eller ledamot av densamma. Medlemsavgift som inte betalas i tid ses ocks som uppsgning av medlemskap.</p> <blockquote><p>Uppsagt medlemskap ger ingen rtt till terbetalning av medlemsavgift.</p></blockquote> <h3> 6. Medlemsavgift.</h3> <p>Underlag fr nivn p medlemsavgift tas fram av styrelsen som har aktuell versikt/kontroll p freningens ekonomi men den faststlls p freningens rsstmma.</p> <h3> 7. Styrelsen.</h3> <p> <ul> <li>Styrelsen skall best av minst tre (3) personer, varav en (1) skall vara freningens ordfrande dessutom en (1) Sekreterare eller Kassr och minst en (1) suppleant.</li> <li>Ordinarie ledamter utses fr en tid av tre (3) r. vriga fr en tid av ett (1) r.</li> <li>Hgst en tredjedel (1/3) avgr/byts ut rligen.</li> <li>Tre (3) ledamters nrvaro krvs fr att styrelsen skall vara beslutsmssig.</li> <li>Det ligger styrelsen att i omedelbar anslutning till ordinarie freningsstmma hlla ett konstituerande sammantrde dr det skall utses: vice ordfrande, kassr (vilken kan vara extern) och firmatecknare.</li> <li>Kallelse till styrelsesammantrde, vilken skall innehlla uppgift om frekommande renden, skall vara ledamterna och suppleanterna minst tta (8) dagar fre sammantrdet.</li> <li>Ledamot r skyldig att snarast anmla eventuellt frhinder infr mten till ordfranden.</li> <li>Suppleant som ej tjnstgr i ledamots stlle fr nrvara vid sammantrdet men har ej rstrtt.</li> </ul></p> <h3> 8. Rkenskaps- och verksamhetsr.</h3> <p>Rkenskapsret sammanfaller med kalenderr och verksamhetsret med tiden frn ett rsmte till nstkommande rsmte.</p> <h3> 9. Freningsrsstmma.</h3> <p>Freningsrsstmma skall hllas varje r under tiden mars- augusti. Kallelse till freningsstmman, vilken skall vara medlemmarna tillhanda senast tjugoen (21) dagar fre stmman, skall ske genom information p hemsidan. Kan detta ej ske skall skriftlig kallelse sndas till varje medlem. Vid ordinarie freningsstmma skall fljande renden tas upp:<br> 1. Stmman ppnas.<br> 2. Frga om stmmans behriga kallande.<br> 3. Faststllande av rstlngd.<br> 4. Val av stmmoordfrande.<br> 5. Val av protokollfrare.<br> 6. Val av tv (2) justeringsmn.<br> 7. Styrelsens rsredovisning.<br> 8. Revisorernas berttelse.<br> 9. Faststllande av balansrkning.<br> 10. Frga om ansvarsfrihet fr rkenskapsfrare och styrelsens ledamter.<br> 11. Beslut med anledning av uppkommen vinst eller frlust.<br> 12. Bestmmande av ersttning till styrelse och revisorer.<br> 13. Beslut om antalet ledamter och suppleanter i styrelsen.<br> 14. Val av styrelseledamter och suppleanter.<br> 15. Val av freningens ordfrande bland styrelsens ledamter.<br> 16. Val av revisorer och en suppleant.<br> 17. Val av ledamter i valberedningen.<br> 18. Faststllande av rsavgift.<br> 19. Motioner.<br> 20. vriga frgor.<br> 21. Stmman avslutas.</p> <h3> 10. Extra medlemsmte.</h3> <p>Extra medlemsmte kan pkallas nr behov freligger. Fr beslut i styrelsen om extra mte erfordras enkel majoritet. Extra mte kan ven pkallas av medlemmarna och begran skall d bitrdas av 1/3 av medlemmarna.<br> Kallelse till medlemsmte skall vara medlemmarna tillhanda senast fjorton (14) dagar fre mtet.</p> <h3> 11. Stmmobeslut.</h3> <p>Beslut fattas med acklamation om inte omrstning begrs.<br> Vid omrstning i personval skall valet ske med slutna valsedlar. I vrigt godtas handupprckning.</p> <h3> 12. Revision.</h3> <p>Freningens frvaltning skall granskas av tv (2) av freningen utsedda revisorer.<br> Rkenskaper, protokoll och andra handlingar, vilka lmnar uppgift om styrelsens frvaltning, skall senast en (1) mnad fre ordinarie freningsstmma verlmnas till revisorerna fr granskning.<br> Revisorerna skall senast en (1) vecka fre stmman terlmna handlingarna till styrelsen.</p> <h3> 13. Firma.</h3> <p>Freningens firma tecknas av styrelsen eller den styrelsen utser. Firmatecknare fr inte ha ekonomiska problem eller anmrkningar hos banker, finansiella institut eller myndigheter.</p> <h3> 14. Valberedning.</h3> <p>a) Valberedning skall utses och best av tre ordinarie ledamter och en suppleant. Mandattiden r tre r varvid en ledamot nyvljs varje freningsstmma.<br> b) Sammankallande r den som suttit lngst i valberedningen.<br> c) Valberedningen skall frbereda val infr nsta freningsstmma. Styrelsen skall i god tid fre freningsstmman informera valberedningen om vilka i styrelsen som str i tur att avg.<br> d) Valberedningens frslag skall avlmnas till styrelsen senast en mnad fre freningsstmman och utsndas till medlemmar tillsammans med kallelse.<br></p> <h3> 15. Motioner.</h3> <p>Motioner skall, fr att behandlas p ordinarie freningsstmma, vara styrelsen tillhanda senast en (1) mnad fre densamma.</p> <h3> 16. Stadgendring och upplsning av freningen.</h3> <p>a) ndring av dessa stadgar samt eventuell upplsning av freningen skall, fr att vara giltig, beslutas p tv (2) av varandra efterfljande ordinarie freningsstmmor. Beslutet skall bifallas av minst 2/3 majoritet av mtesdeltagarna.<br> b) Vid upplsning av freningen skall de bankmedel som finns tillhanda tillfalla verksamhet i Filippinerna hos SOS-barnbyar och/eller Plan-International.</p> <blockquote><p>Ovanstende stadgar har faststllts genom ett kontituerande mtesbeslut den 20/2 2011.<br> Svensk-Filippinska Ntverket<br> Styrelsen</p></blockquote> </div> </div> <div class="right"> <div class="subnav"> <h1 align="center"><img src="img/SFN_coat_of_arms_banner.gif" width="200"></h1> <p align="center">En Bttre Framtid Fr Alla</p> </div> </div> <div class="clearer"><span></span></div> </div> <div class="footer"> <div class="bottom"> <span class="left">&copy; 2016 The Swedish-Filipino Network - Org.No.SE802458-3943 | <a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer"><img style="border:0;width:88px;height:21px" src="http://jigsaw.w3.org/css-validator/images/vcss" alt="Valid CSS!" /></a> <a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer"><img src="http://www.w3.org/Icons/valid-xhtml10" alt="Valid XHTML 1.0 Transitional" height="21" width="88" /></a> | Developed by <a href="mailto:kuyajimlar@yahoo.se">KuyaJimLar</a></span> <div class="clearer"><span></span></div> </div> </div> </div> </body> </html>