STADGAR
För Svensk-Filippinska Nätverket

§ 1. Ändamål och Syfte.

Svensk-Filippinska Nätverket är en politiskt och religiöst obunden ideell förening med ändamål att informera och sprida information som främjar kontakter/utbyten mellan Sverige och Filippinerna.
Vidare så skall föreningen anordna och/eller samverka vid aktiviteter för spridande, bevarande och utveckling av filippinsk kultur.

 • Föreningen skall tillvarata medlemmarnas intressen vid förhandlingar i ärenden som rör föreningens verksamhetsområde/-n.
 • Föreningen kan även på enskild medlems begäran, driva sådan fråga som har allmänt intresse för föreningens övriga medlemmar.
 • Föreningen skall verka för utbildning och information av och emellan medlemmarna i frågor av gemensamt intresse.
 • Vid eventuella finansiella överskott efter föreningens aktiviteter årligen så skall det som inte avsätts för framtida aktiviteter gå till sådan välgörenhet i Filippinerna som skapar bildning och/eller boende för mindre bemedlade barn (t.ex. SOS-barnbyar, skolmaterial för barn till fattiga eller egna projekt för barn.)

§ 2. Ort.

Styrelsen skall ha sitt huvudsäte i Stockholm eller den stad som majoriteten av styrelsemedlemmarna är bofasta i eller vid.

§ 3. Medlemskap och rösträtt.

 • Medlemskap i föreningen är öppet för enskild person, familj, företag, organisation eller myndighet som vill stödja och verka för föreningens ändamål.
 • Medlemskap berättigar, under förutsättning att årsavgift erlagts under det räkenskapsår som årsstämman redovisar, till en (1) röst vid ordinarie föreningsstämma. I övrigt gäller för rösträtt att årsavgift skall vara erlagd senast tre (3) månader före föreningsstämma och då gäller rösträtten endast från punkten efter att ansvarsfrihet beviljats.
 • Har medlem erlagt årsavgift mindre än tre (3) månader före föreningsstämma äger han rätt att deltaga i förhandlingarna men ej utöva rösträtt.
 • Rösträtt vid andra medlemsmöten tillkommer medlem som senast tre (3) månader före mötet erlagt årsavgift. Övriga medlemmar har rätt att deltaga i förhandlingarna men ej rösta.
 • Medlem äger rätt att, vid ordinarie föreningsstämma och medlemsmöte, genom skriftlig fullmakt företräda högst tre (3) andra röstberättigade medlemmar. Fullmakten skall, för att vara giltig, senast före mötet överlämnas till föreningens ordförande.
 • Personer som på särskilt sätt främjat föreningens syften kan av styrelsen utnämnas till hedersmedlemmar.
Enskilt medlemskap = en (1) röst
Familjemedlemskap = en (1) röst
Support medlem och 10 - 15 år erhåller medlemskap till reducerad avgift (50%) = ingen rösträtt
Hedersmedlem = ingen rösträtt.

§ 4. Uteslutning av medlem.

Verkar medlem i strid med föreningens ändamål, agerar till uppenbar skada för föreningen eller erhåller ett straff av myndighet som strider mot värderingar inom föreningen eller kan hämma arbetet i föreningen har styrelsen rätt, att med omedelbar verkan, utesluta medlemmen.

Utesluten medlem äger ingen rätt till återbetalning av medlemsavgift.

§ 5. Uppsägning av medlemskap.

Medlem som önskar utträde ur föreningen skall meddela detta skriftligt till styrelsen eller ledamot av densamma. Medlemsavgift som inte betalas i tid ses också som uppsägning av medlemskap.

Uppsagt medlemskap ger ingen rätt till återbetalning av medlemsavgift.

§ 6. Medlemsavgift.

Underlag för nivån på medlemsavgift tas fram av styrelsen som har aktuell översikt/kontroll på föreningens ekonomi men den fastställs på föreningens årsstämma.

§ 7. Styrelsen.

 • Styrelsen skall bestå av minst tre (3) personer, varav en (1) skall vara föreningens ordförande dessutom en (1) Sekreterare eller Kassör och minst en (1) suppleant.
 • Ordinarie ledamöter utses för en tid av tre (3) år. Övriga för en tid av ett (1) år.
 • Högst en tredjedel (1/3) avgår/byts ut årligen.
 • Tre (3) ledamöters närvaro krävs för att styrelsen skall vara beslutsmässig.
 • Det åligger styrelsen att i omedelbar anslutning till ordinarie föreningsstämma hålla ett konstituerande sammanträde där det skall utses: vice ordförande, kassör (vilken kan vara extern) och firmatecknare.
 • Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall vara ledamöterna och suppleanterna minst åtta (8) dagar före sammanträdet.
 • Ledamot är skyldig att snarast anmäla eventuellt förhinder inför möten till ordföranden.
 • Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe får närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

§ 8. Räkenskaps- och verksamhetsår.

Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderår och verksamhetsåret med tiden från ett årsmöte till nästkommande årsmöte.

§ 9. Föreningsårsstämma.

Föreningsårsstämma skall hållas varje år under tiden mars- augusti. Kallelse till föreningsstämman, vilken skall vara medlemmarna tillhanda senast tjugoen (21) dagar före stämman, skall ske genom information på hemsidan. Kan detta ej ske skall skriftlig kallelse sändas till varje medlem. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden tas upp:
1. Stämman öppnas.
2. Fråga om stämmans behöriga kallande.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Val av stämmoordförande.
5. Val av protokollförare.
6. Val av två (2) justeringsmän.
7. Styrelsens årsredovisning.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fastställande av balansräkning.
10. Fråga om ansvarsfrihet för räkenskapsförare och styrelsens ledamöter.
11. Beslut med anledning av uppkommen vinst eller förlust.
12. Bestämmande av ersättning till styrelse och revisorer.
13. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
15. Val av föreningens ordförande bland styrelsens ledamöter.
16. Val av revisorer och en suppleant.
17. Val av ledamöter i valberedningen.
18. Fastställande av årsavgift.
19. Motioner.
20. Övriga frågor.
21. Stämman avslutas.

§ 10. Extra medlemsmöte.

Extra medlemsmöte kan påkallas när behov föreligger. För beslut i styrelsen om extra möte erfordras enkel majoritet. Extra möte kan även påkallas av medlemmarna och begäran skall då biträdas av 1/3 av medlemmarna.
Kallelse till medlemsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast fjorton (14) dagar före mötet.

§ 11. Stämmobeslut.

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.
Vid omröstning i personval skall valet ske med slutna valsedlar. I övrigt godtas handuppräckning.

§ 12. Revision.

Föreningens förvaltning skall granskas av två (2) av föreningen utsedda revisorer.
Räkenskaper, protokoll och andra handlingar, vilka lämnar uppgift om styrelsens förvaltning, skall senast en (1) månad före ordinarie föreningsstämma överlämnas till revisorerna för granskning.
Revisorerna skall senast en (1) vecka före stämman återlämna handlingarna till styrelsen.

§ 13. Firma.

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller den styrelsen utser. Firmatecknare får inte ha ekonomiska problem eller anmärkningar hos banker, finansiella institut eller myndigheter.

§ 14. Valberedning.

a) Valberedning skall utses och bestå av tre ordinarie ledamöter och en suppleant. Mandattiden är tre år varvid en ledamot nyväljs varje föreningsstämma.
b) Sammankallande är den som suttit längst i valberedningen.
c) Valberedningen skall förbereda val inför nästa föreningsstämma. Styrelsen skall i god tid före föreningsstämman informera valberedningen om vilka i styrelsen som står i tur att avgå.
d) Valberedningens förslag skall avlämnas till styrelsen senast en månad före föreningsstämman och utsändas till medlemmar tillsammans med kallelse.

§ 15. Motioner.

Motioner skall, för att behandlas på ordinarie föreningsstämma, vara styrelsen tillhanda senast en (1) månad före densamma.

§ 16. Stadgeändring och upplösning av föreningen.

a) Ändring av dessa stadgar samt eventuell upplösning av föreningen skall, för att vara giltig, beslutas på två (2) av varandra efterföljande ordinarie föreningsstämmor. Beslutet skall bifallas av minst 2/3 majoritet av mötesdeltagarna.
b) Vid upplösning av föreningen skall de bankmedel som finns tillhanda tillfalla verksamhet i Filippinerna hos SOS-barnbyar och/eller Plan-International.

Ovanstående stadgar har fastställts genom ett kontituerande mötesbeslut den 20/2 2011.
Svensk-Filippinska Nätverket
Styrelsen